Anila Rubiku

USA
Anila Rubiku
The ASU Art Museum
Tempe chiuso il 17/11/2008