Nikita Yingqian Cai

Cina
Times Heterotopia Trilogy #2
Guangdong Times Museum
chiuso il 25/10/2014
Cina
One Step Forward, Two Steps Back
Guangdong Times Museum
chiuso il 10/08/2013
Cina
Two exhibitions
OCAT Contemporary Art Terminal
chiuso il 25/03/2013
Cina
Jiang Zhi
Guangdong Times Museum
chiuso il 23/06/2012